Login Form

Hej på er alla!

Här kommer lite uppdaterad information ifrån Bosarpsfiberförening. Tyvärr var det så att vi och många andra inte blev beviljade något bidrag för fiberinstallation i denna ansökningsomgång. Det var endast 3 utav alla ansökningar i Skåne som beviljades medel och det var Bjärekraft AB som fick de första 77 miljonerna för att bygga ut fibernätet i nordvästra Skåne.

Vår ansökan ligger kvar hos Länsstyrelsen för beslutsomgång 2, den 15 juni, då är det 115 miljoner som ska fördelas. Under tiden har vi börjat förhöra oss om det finns alternativa möjligheter till att bygga fiber på lansbygden om vi inte blir beviljade stöd i nästa ansökningsomgång heller.

För övrigt är kontrakten med NCC och Zitius påskrivna och färdiga.

Vi skrev i tidigare informationsbrev att vi skjutit upp vår föreningsstämma i väntan på beslut från Länsstyrelsen.

Vi vill nu inte vänta längre och håller föreningsstämma den 11 maj kl.19.00 på Gya. Alla medlemmar som betalt medlemsinsatsen kommer att få dagordning utskickad. Vi vill gärna att ni anmäler er här på hemsidan – kaffe/the och kaka serveras.

När vi vet mer angående bidrag eller andra möjligheter till fiberutbyggnad kommer vi att informera er alla!

Mvh

Styrelsen för

Bosarps fiberförening

 

Dagordning för föreningsstämman


§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§2 Godkännande av röstlängden
§3 Val av en eller två justeringsmän
§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§5 Fastställande av dagordning
§6 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
§7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten ska disponeras
§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§9 Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
§10 Val av styrelseledamöter
§11 Val av revisorer och revisorsuppleanter
§12 Val av valberedning
§13 Övriga ärenden